Váš košík je prázdný

Icon_header_basket
Banner-5
Banner-4

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

 Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávajícím je internetový obchod Kupuj-pradlo.cz, zastoupeným fyzickou osobou Martinem Reissigem, IČO: 63823314

 

 Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s vyjímkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým používáním.

 

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem ( podnikatel ). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě ( nebo jeho kopii ) a uveďte popis vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.


 Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky informovat. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ( např. změna materiálu úměrná délce užívání ) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

 

Práva spotřebitele při uplatnění záruky:

 

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu neboopakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věcí, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen rozpor s kupní smlouvou ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Pokud jste obdržel(la) od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal(la) ( neúmyslná záměna při balení výrobku ), nebo jste obdržel(la) výrobek vadný, zašlete nám jej zpět, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem ( nebo jeho kopií ). My Vám bezplatně zašleme výrobek správný ( resp. bezvadný ).

 

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě ( např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoliv obálka ). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní riziko, na adresu prodejce. Objednané výrobky si vyzkoušejte na spodní prádlo.

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.